RIGHT OF WAY

A COWI blog about 360º solutions for the utility and property law business


Skriv en kommentar

Gå hjem møder om vejsyn

Vejsyn kan være tidskrævende og ofte besværliggøres de af et dårligt naboskab.

Det stiller store krav til vejmyndighedens viden om lovgivningen og processen. Små fodfejl kan få stor betydning.

COWI inviterer derfor til faglig eftermiddag om vejsyn, hvor vi sætter fokus på praktiske virkemidler og typiske faldgruber i sagsbehandlingen og lovgivningen. Vi belyser også betydningen af den forslåede lovændring, hvis den vedtages.

forside

Læs mere her…


Skriv en kommentar

Ledninger i nedlagte vejarealer

Hvad sker der med ledningers rettigheder, når vejarealer nedlægges?

Når allerede udviklede områder skal videreudvikles, f.eks. efter etablering af et større infrastrukturanlæg, opstår der ofte den problemstilling, at vejarealer bliver til overs. I sådanne situationer vil vejmyndigheden som en naturlig del af deres myndighedsudøvelse have pligt til at overveje at nedlægge veje, som ikke længere er nødvendige. Beslutning om at nedlægge et vejareal sker som udgangspunkt som en erstatningsfri regulering, medmindre lodsejere har en egentlig ret til at bevare vejen.

 

onsvedvej

Figur 1: Onsvedvej. Kilde: Frederikssund Kommune, Lokalplan nr. 090 for forlægning af Onsvedvej.

 

Et eksempel fremgår af figur 1. I forbindelse med etablering af en omfartsvej (A1) til aflastning af den eksisterende Onsvedvej opstår der en række afskårne arealer (B1-B5). Ved arealerne B1 og B5 forudsættes dele af den hidtidige vej nedlagt, og arealerne inklusiv det tidligere vejareal sammenlagt med naboejendommene.

Læs mere…


Skriv en kommentar

Ny anvendelse af ældre oversigtsarealer

Navnlig i Syddanmark, men også mange andre steder, findes der langs offentlige veje oversigtsarealer, som er reserveret for længe siden, og som i matriklen er udskilt som vejarealer. Over tid kan disse arealer være blevet taget i brug af private lodsejere til private formål, som f.eks. haveareal eller lignende.

2aa sdr starup by v starup

Særskilte matrikulerede vejarealer er inddraget til private haveformål. Kortmateriale: DDO, copyrigt COWI; Matrikelkort, copyright Geodatastyrelsen.

Ved realisering af nye vejprojekter som f.eks. cykelstier og rundkørsler kan sådanne oversigtsarealer få en central rolle. Arealerne kan f.eks. muliggøre, at vejprojektet kan realiseres, uden at der skal eksproprieres arealer, fordi hele projektet kan rummes på oversigtsarealerne. Men, hvis private lodsejere har rådet over oversigtsarealerne, opstår spørgsmålet, om vejprojektet alligevel kan gennemføres uden at betale erstatning til lodsejerne?

Læs mere…