RIGHT OF WAY

A COWI blog about 360º solutions for the utility and property law business


Skriv en kommentar

Når naboen larmer

DSC_3352-R07_High_230615-1.jpg

I arbejdet med infrastrukturprojekter skal man altid sørge for at tage os godt af de omkringboende. Der er nemlig grænser for, hvad de skal tåle fra deres nye nabo, også når det drejer sig om en ny motorvej eller en jernbane. Hvis tålegrænsen er overskredet, så må man tilpasse sig eller betale en passende erstatning. Princippet kaldes Naboret og er i dansk ret udviklet af retspraksis.

Det medfører, at retsstillingen ikke kan læses direkte i lovgivningen, som det ses i Norge, hvor ”Granneloven” regulerer naboretten. I Danmark må vi læse den righoldige retspraksis for at finde ud af, hvad der må være gældende i en konkret situation.

Læs mere her…

 


Skriv en kommentar

I COWI deler vi gerne vores viden om arealer, servitutter og erstatningsforhold

Forsyningsledninger

Vil du gerne have styr på hele købsprocessen, når du skal købe arealer og rettigheder til dine forsyningsprojekter? Både ved ekspropriation og frivillige aftaler?

Læs mere her…


Skriv en kommentar

Gode intentioner er (desværre) ikke altid nok

jordvold

I arbejdet med ekspropriationer støder man af og til på situationer, hvor den berørte lodsejer påvirkes på en måde, der fremkalder sympati, men hvor de almindelige retlige principper alligevel ikke åbner mulighed for at imødekomme lodsejeren, på trods af dennes besværlige situation og gode intentioner.

Netop sådan en sag omhandler en ny kendelse fra Taksationskommissionen for Sjælland m.v. hvor ekspropriationskommissionens kendelse stadfæstes.

Læs mere her…


Skriv en kommentar

Moms af ekspropriationserstatning – helt enkelt!

Der findes ikke mange afgørelser om moms og ekspropriationserstatning. Det skyldes formentlig, at ekspropriationserstatning normalt er momsfri – enten fordi erstatningen ikke vedrører levering af varer og ydelser efter momslovens § 1, eller fordi levering af fast ejendom er undtaget fra momspligten efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

DSC_6313 copy.jpg

Der ligger mange overvejelser bag udmåling af erstatning – herunder også om erstatningen er momspligtig. Kilde: COWI.

Momsfritagelsen for levering af fast ejendom gælder imidlertid bl.a. ikke for levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Der har således siden 1. januar 2011 skullet betales moms ved erhvervsmæssigt salg (levering) af en byggegrund. I forhold til delekspropriation af fast ejendom og totalekspropriation af ubebyggede grunde rejser dette spørgsmålet, om et eksproprieret areal udgør en byggegrund i momslovens forstand, og om der i bekræftende fald skal betales moms af ekspropriationserstatningen?

Læs mere…


Skriv en kommentar

Den professionelle ekspropriation – nye spilleregler

Ekspropriationsprocesloven, som vi kender den i dag, rummer som bekendt ingen formkrav til, hvordan en lodsejer skal præsentere sin sag og forelægge sine krav for ekspropriations- og i givet fald taksationskommissionen.

DSC00369

Når følelserne spiller ind og parterne misforstår hinanden, kan det give utilsigtede løsninger. Kilde: Morten Krebs.

Det er i udgangspunktet en god og pragmatisk ordning, som kan være med til at sikre, at de berørte lodsejere på en enkel måde og uden udgifter kommer til orde, uanset hvilket udgangspunkt de måtte have, og som giver lodsejere mulighed for at præsentere situationen “uden filter” for kommissionen. Det giver kommissionen et godt indblik i, hvad der i den konkrete situation har betydning for lodsejeren.

Men nye vinde blæser ind over vores landinspektører og ekspropriationskommissionen. Læs mere…


Skriv en kommentar

Hvordan værdisættes og erstattes aktiver over kendte eller ukendte perioder?

Bl.a. i sager om ekspropriation af udlejningsejendomme opstår spørgsmålet, hvordan erstatningen for ejendommens brugsværdi fastsættes. Praksis er – navnlig på baggrund af Højesterets domme – at tage udgangspunkt i bruttolejeindtægten og gange denne med en kapitaliseringsfaktor 10 for at nå frem til, hvad en fornuftig investor vil betale i handel og vandel for ejendommen og dermed nå frem til den rette erstatning. Hertil gælder imidlertid en undtagelse.

Læs mere…