RIGHT OF WAY

A COWI blog about 360º solutions for the utility and property law business


Skriv en kommentar

Kan man ekspropriere retten til godt vejr?

Summer

Ved Brorfelde Observatorium er nattemørket fredet, og på samme måde kunne det med en sommer som den danske indimellem være rart, hvis vi kunne strække vores kompetencer til også at erhverve retten til godt vejr – men vi må nok erkende, at selv for COWI er det uden for rækkevidde.

Læs mere her…

 


Skriv en kommentar

Visualisering i 1:1, eller vejen der overhalede ekspropriationen

SLBO

Dette er historien om hvorfor den gode dialog med en lodsejer kan få dem, med et glimt i øjet, til at se det positive i, at en bygherre faktisk har anlagt en vej inden der er eksproprieret til den.

De fleste ved det godt, processen er simpel, ekspropriation og så anlægsarbejder, men på store anlægsprojekter, med mange aktører, går det ikke altid som planlagt – hvor er i denne sammenhæng ikke relevant, for historien handler om løsningen.

Læs mere her…


Skriv en kommentar

Moms af ekspropriationserstatning – helt enkelt!

Der findes ikke mange afgørelser om moms og ekspropriationserstatning. Det skyldes formentlig, at ekspropriationserstatning normalt er momsfri – enten fordi erstatningen ikke vedrører levering af varer og ydelser efter momslovens § 1, eller fordi levering af fast ejendom er undtaget fra momspligten efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

DSC_6313 copy.jpg

Der ligger mange overvejelser bag udmåling af erstatning – herunder også om erstatningen er momspligtig. Kilde: COWI.

Momsfritagelsen for levering af fast ejendom gælder imidlertid bl.a. ikke for levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Der har således siden 1. januar 2011 skullet betales moms ved erhvervsmæssigt salg (levering) af en byggegrund. I forhold til delekspropriation af fast ejendom og totalekspropriation af ubebyggede grunde rejser dette spørgsmålet, om et eksproprieret areal udgør en byggegrund i momslovens forstand, og om der i bekræftende fald skal betales moms af ekspropriationserstatningen?

Læs mere…


Skriv en kommentar

Den professionelle ekspropriation – nye spilleregler

Ekspropriationsprocesloven, som vi kender den i dag, rummer som bekendt ingen formkrav til, hvordan en lodsejer skal præsentere sin sag og forelægge sine krav for ekspropriations- og i givet fald taksationskommissionen.

DSC00369

Når følelserne spiller ind og parterne misforstår hinanden, kan det give utilsigtede løsninger. Kilde: Morten Krebs.

Det er i udgangspunktet en god og pragmatisk ordning, som kan være med til at sikre, at de berørte lodsejere på en enkel måde og uden udgifter kommer til orde, uanset hvilket udgangspunkt de måtte have, og som giver lodsejere mulighed for at præsentere situationen “uden filter” for kommissionen. Det giver kommissionen et godt indblik i, hvad der i den konkrete situation har betydning for lodsejeren.

Men nye vinde blæser ind over vores landinspektører og ekspropriationskommissionen. Læs mere…


Skriv en kommentar

Hvordan værdisættes og erstattes aktiver over kendte eller ukendte perioder?

Bl.a. i sager om ekspropriation af udlejningsejendomme opstår spørgsmålet, hvordan erstatningen for ejendommens brugsværdi fastsættes. Praksis er – navnlig på baggrund af Højesterets domme – at tage udgangspunkt i bruttolejeindtægten og gange denne med en kapitaliseringsfaktor 10 for at nå frem til, hvad en fornuftig investor vil betale i handel og vandel for ejendommen og dermed nå frem til den rette erstatning. Hertil gælder imidlertid en undtagelse.

Læs mere…


Skriv en kommentar

Kommunale tilkøb – fra gru til glæde!

Der er afsagt dom ved Retten i Esbjerg i sagen om Banedanmarks hjemmel til at ekspropriere til supplerende kommunale vejanlæg – en praksis der bliver mere og mere udbredt på de store anlægsprojekter.

Læs mere…

BSJ_8030.JPG

Det kan opleves voldomt og uberettiget, når der anlægges nye infrastrukturanlæg på ens ejendom, når man som lodsejer udelukkende pådrager sig gener ved projektet. Eksemplet er fra et motorvejsbyggeri. Foto: Vejdirektoratet.