RIGHT OF WAY

A COWI blog about 360º solutions for the utility and property law business


Skriv en kommentar

Fastsættelse af erstatning i helt, helt, helt særlige tilfælde

Greenland

Hos COWI gør vi meget ud af at overholde de fem kernedyder: Integritet – Respekt – Uafhængighed – Faglig dygtighed – Frihed.

Disse arbejder vi altid ud fra og således også ved ekspropriation. Imidlertid kan det i helt særlige tilfælde være meget vanskeligt at fastsætte erstatning ved ekspropriation, og der kan også følger visse etiske overvejelser med, som kan medføre, at COWI må anbefale en anden løsning.

Læs mere her…


Skriv en kommentar

Ghettopakken åbner et nyt, strategisk forretningsområde for ejendomsinvestorer

Stengårdsvej

Stengårdsvej i Esbjerg har gennem en årrække været på regeringens såkaldte ghettoliste. I et nyt samarbejde mellem Realdania, Esbjerg Kommune og Boligforeningen Ungdomsbo, arbejder Team COWI med en helhedsorienteret strategisk udviklingsplan, hvis formål er at udvikle Stengårdsvej fra et socialt udsat til et socialt bæredygtigt område.

Læs mere her…


Skriv en kommentar

Når naboen larmer

DSC_3352-R07_High_230615-1.jpg

I arbejdet med infrastrukturprojekter skal man altid sørge for at tage os godt af de omkringboende. Der er nemlig grænser for, hvad de skal tåle fra deres nye nabo, også når det drejer sig om en ny motorvej eller en jernbane. Hvis tålegrænsen er overskredet, så må man tilpasse sig eller betale en passende erstatning. Princippet kaldes Naboret og er i dansk ret udviklet af retspraksis.

Det medfører, at retsstillingen ikke kan læses direkte i lovgivningen, som det ses i Norge, hvor ”Granneloven” regulerer naboretten. I Danmark må vi læse den righoldige retspraksis for at finde ud af, hvad der må være gældende i en konkret situation.

Læs mere her…

 


Skriv en kommentar

“Undren er begyndelsen til visdom”

web_KragerupGods_RAISFOTO_7886

Citatet tilskrives den græske filosof Sokrates (469 – 399 fvt.), der af Platon blev beskrevet som en radikal tænker, der undersøgte alle problemer til det yderste. Sokrates var en retorisk begavet filosof, der udfordrede folk for at undersøge, om de havde tænkt deres synspunkter helt igennem. I sidste ende førte det til, at Sokrates blev henrettet for samfundsskadelig virksomhed.

Helt så galt går det forhåbentligt ikke i COWI, men der ligger nu en sandhed i, at vi hele tiden søger at styrke hinanden ved at udfordre hinanden. Således gik det også på vores seminar på Kragerup Gods, hvor et tætpakket fagligt program leverede basis for de dybdegående faglige diskussioner.

Læs mere her…


Skriv en kommentar

Hjemmel – Intet nyt efter Højesterets dom!

A054259_TP50_C020011

Højesteret er Danmarks øverste domstol, der ofte behandler principielle sager. Afgørelserne fastlægger retstilstanden for, hvordan lignende sager skal behandles fremover, og dermed har Højesteret ansvaret for retsudviklingen ved at skabe klarhed over, hvordan loven skal fortolkes.

Afgørelserne tillægges ofte præjudikatværdi, hvilket gør det lettere at gennemskue, hvordan et særligt spørgsmål skal behandles juridisk, og dermed hvorledes en tilsvarende sag bør afgøres.

Derfor ses det ofte i retssalen, at begge sider af en tvist anvender Højesteretsdomme til støtte for netop deres sag.

Læs mere her…

 


Skriv en kommentar

Jordfordeling – Et effektivt virkemiddel i landbruget

DSC_114800001889.jpg

I forlængelse af den usædvanligt varme og tørre sommer i 2018 har regeringen taget initiativ til en hjælpepakke, der skal afbøde de tab, som landbruget rammes af grundet tørken.

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har fremsat fem konkrete initiativer, hvoraf ét vedrører oprettelsen af en tilskudsordning til jordfordeling i 2019 og ét vedrører oprettelse af en multifunktionel jordfordelingsfond til perioden 2018-2022.

Læs mere her…

 


Skriv en kommentar

Udarbejdelse af lokalplaner – ekspropriation på baggrund af lokalplaner

Naerheden_photos_2.jpg

Regeringen har fremsat et lovforslag, som opfølgning på Ekspropriationsudvalget betænkning. Betænkningen pegede på muligheder for og konsekvenser ved at forbedre borgerens retssikkerhed ved kommunal ekspropriation efter planloven.

Læs mere her…